CMS CMS CMS CMS CMS CMS

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

,,Kumala kuma lato”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  • 1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje wszystkie zasady organizacji sprzedaży premiowej pod nazwą ,,Kumala kuma lato” (dalej jako: „sprzedaż premiowa”).

  • 1.2 Organizatorem sprzedaży premiowej, Fundatorem Nagród oraz Administratorem danych jest Eurocash FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach, kod pocztowy: 62-052, przy ulicy Wiśniowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Sądowego pod numerem 0000259846, numer NIP: 7772910817, numer REGON: 300333695. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. (dalej jako: „Organizator”).

  • 1.3 Organizator powierza czynności związane z obsługą sprzedaży premiowej, przedsiębiorcy działającemu pod firmą Joanna Buś Laboratorium Artystyczne, z siedzibą w Warszawie, ul. Kołacińska 18c (kod 03-171), REGON 141992771, NIP 5381744176; zwanym dalej: „Organizatorem Wykonawczym

  • 1.4 Sprzedaż premiowa ma niepubliczny charakter i prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą strony internetowej www.kumalakumalato.pl oraz punktów sprzedaży wskazanych w załączniku do niniejszego regulaminu (dalej jako: „Punkty Sprzedaży”)

  • 1.5 Organizator Wykonawczy ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę sprzedaży premiowej, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia sprzedaży premiowej.

  • 1.6 Sprzedaż premiowa będzie prowadzona od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.08.2021 roku (dalej jako: „okres trwania sprzedaży premiowej”).

  • 1.7 Sprzedaż premiowa przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupów w punktach sprzedaży wskazanych w załączniku do niniejszego Regulaminu w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • 1.8 Wybór Punktu Sprzedaży, w którym Uczestnik dokona zakupu jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej.

  • 1.9 Sprzedaż premiowa polega na zakupie wina: Kumala Chardonnay (SAP: 456128), Kumala Merlot (SAP: 456127), Kumala Reserve Pinotage SAP: 401808), Kumala Pinotage SAP: 389028), Kumala Chenin Blanc (SAP: 401803), Kumala Rose (SAP: 401805), Kumala Reserve Chenin Blanc (SAP: 389029) w dostępnym opakowaniu 0,75 ml w okresie trwania sprzedaży premiowej.

  • 1.10 Uczestnik celem wzięcia udziału w sprzedaży premiowej jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie internetowej www.kumalakumalato.pl poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu mailowego lub numeru telefonu, zaakceptowania niniejszego Regulaminu, złożenia oświadczenia o ukończeniu 18 – roku życia oraz złożenia oświadczenia o otrzymaniu informacji o podmiocie przetwarzającym dane osobowe.

  • 1.11 Przy rejestracji należy załączyć zdjęcie paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż chociażby jednego wina wskazanego w punkcie 1.9 niniejszego Regulaminu.

  • 1.12 Każdy paragon dokumentujący zakup wina wskazanego w punkcie 1.9 zarejestrowany na stronie www.kumalakumalato.pl daje jeden punkt, bez względu na ilość zakupionych na jego podstawie butelek wina.

  • 1.13 Dodatkowe punkty można uzyskać dzięki wygranej w konkursach lub poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi w quizach zamieszczonych na stronie internetowej kumalakumalato.pl, przy czym można w nich brać udział jedynie raz w tygodniu i uzyskać z tego tytułu 0,2 punkta.

  • 1.14 Punkty uzyskane za pomocą paragonów oraz w sposób wskazany w punkcie 1.13 podlegają sumowaniu oraz wymianie za pomocą strony internetowej www.kumulakumulato.pl na jedną z nagród wskazanych w punkcie 2.1.

  • 1.15 Jeden Uczestnik w granicach uzyskanych punktów może otrzymać więcej niż jedną nagrodę wskazaną w punkcie 2.1.

  • 1.16 Wymiana uzyskanych punktów na nagrody może być zgłaszana tylko i wyłącznie w okresie wskazanym w punkcie 1.6.

  • 1.17 Uczestnik nie ma prawa do przekazania swoich punktów innemu Uczestnikowi.

  • 1.18 Po upłynięciu okresu trwania sprzedaży premiowej wskazanego w punkcie 1.6 niniejszego Regulaminu zdobyte punkty, niewymienione na nagrody ulegają unieważnieniu.


2. NAGRODY


  • 2.1 Wymiana uzyskanych punktów na nagrody następuje zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem:

Nagroda

wartość w punktach

Otwieracz do wina

2

Korek

2

Kieliszki (2 szt.)

2

Torba

3

Cooler

6

Leżak

9

Słuchawki

20

Głośnik

40  • 2.2 Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, na inną nagrodę wskazaną w punkcie 2.1 lub z powrotem na punkty.

  • 2.3 Uczestnicy nie mają prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

  • 2.4 Nagrody są doręczane na adres uczestnika wskazany w formularzu przesłanym przez Organizatora przy wymianie punktów na nagrody na koszt Organizatora.

  • 2.5 W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika wysłanej prawidłowo na adres wskazany przez niego podczas rejestracji przesyłkę uznaje się za doręczoną. Organizator Wykonawczy nie jest obowiązany do jej ponownego doręczenia.

  • 2.6 Organizator Wykonawczy na prośbę Uczestnika skierowaną do niego w formie elektronicznej na adres [email protected] w terminie 3 dni od dnia w którym Uczestnik miał możliwość odebrania wysłanej do niego nagrody ponownie wyśle nagrodę na adres Uczestnika wskazany zgodnie z treścią punktu 2.4 lub wskazany w mailu z prośbą o ponowne doręczenie 

  • 2.7 W przypadku ponownego wysłania nagrody przez Organizatora Wykonawczego zgodnie z punktem 2.6, koszt wysyłki pokrywa Uczestnik.

  • 2.8 W przypadku gdy Organizator bądź Organizator Wykonawczy poweźmie wątpliwość, co do prawdziwości paragonów na podstawie których ma zostać wydana nagroda ma prawo wstrzymać się z jej doręczeniem do czasu przedłożenia przez Uczestnika oryginału paragonu w wyznaczonym przez niego terminie nie dłuższym niż 7 dni oraz jego weryfikacji przez Punkt Sprzedaży w którym dany towar został zakupiony.

  • 2.9 Nie ulega wymianie na punkty paragon:

a) którego numer nie jest zgodny z numerem zarejestrowanym w systemie,

b) który jest nieprawdziwy - tzn. nie został wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują, jest podrobiony lub sfałszowany;

c) który jest uszkodzony – tzn. budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też stanowi połączenia dwóch różnych paragonów,  • 2.10 Punkt Sprzedaży dokonujący weryfikacji zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia paragonu poinformować Organizatora Wykonawczego o efekcie dokonanej weryfikacji.

  • 2.11 W przypadku nieprzedłożenia przez Uczestnika oryginału paragonu w terminie wskazanym przez Organizatora bądź Organizatora Wykonawczego (zgodnie z punktami poprzedzającymi) uzyskany punkt ulega umorzeniu.

  • 2.12 Posłużenie się nieprawdziwym paragonem w rozumieniu pkt. 2.9 b) niniejszego Regulaminu bądź posłużenie się nie swoim paragonem skutkuje wykluczeniem Uczestnika z programu sprzedaży premiowej.

  • 2.13 W przypadku wątpliwości co do podmiotu będącego właścicielem paragonu, Organizator uznaje na potrzeby sprzedaży premiowej, że właścicielem jest osoba, która pierwsza zarejestrowała paragon na stronie www.kumulakumalato.pl.

  • 2.14 Wykluczenie Uczestnika z programu sprzedaży premiowej o którym mowa w punkcie 2.12 skutkuje jednoczesnym umorzeniem przyznanych mu punktów.

  • 2.15 Weryfikacji paragonu może dokonać jedynie Punkt Sprzedaży w którym ta sprzedaż nastąpiła.

  • 2.16 W przypadku wstrzymania się przez Organizatora z doręczeniem nagrody, w sytuacji wskazanej w treści pkt 2.8 do czasu weryfikacji paragonu przez Punkt Sprzedaży, Organizator nie jest obowiązany do wypłaty Uczestnikowi jakiejkolwiek rekompensaty, nawet jeżeli weryfikacja potwierdzi skuteczność przyznania punktu.

  • 2.17 Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

  • 2.18 Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nagrody wydawane w związku ze sprzedażą premiową.3. WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ


  • 3.1 Sprzedaż premiowa ma niepubliczny charakter, i przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych– konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których Organizator może zidentyfikować jako osoby, które wcześniej polubiły funpage znajdujący się pod adresem www.kumalakumalato.pl

  • 3.2 W sprzedaży premiowej nie mogą uczestniczyć: osoby zatrudnione, świadczące usługi lub wykonujące dzieła lub zlecenia na zamówienia Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz Punktów Sprzedaży, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami.

   • 3.3 Aby wziąć udział w sprzedaży premiowej i ubiegać się o nagrody, Uczestnik musi:


a)  spełniać warunki, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2 powyżej,

b) uzyskać liczbę paragonów, dokumentujących sprzedaż win wskazanych w punkcie 1.9 w liczbie odpowiadającej wartościom punktów przypisanych do konkretnej nagrody wskazanych w punkcie 2.1 w okresie trwania sprzedaży premiowej bądź uzyskać je za pomocą wygranych w konkursach lub poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi w quizach zgodnie z punktem 1.13,

c) zachować oryginały dowodów dokonania zakupów wina w postaci paragonów fiskalnych, zarejestrowanych na stronie www.kumulakumulato.pl, celem umożliwienia Organizatorowi bądź Organizatorowi Wykonawczemu ich weryfikacji,

d) zarejestrować się na stronie www.kumulakumulato.pl w czasie trwania sprzedaży premiowej, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu zakupu chociażby jednego wina wskazanego w punkcie 1.9, wypełniając wszystkie pola formularza zgłoszeniowego na stronie www.kumalakumalato.pl, przekazując:

 1. I. zdjęcie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie wina wskazanego w punkcie 1.9,

 1. II. poprawny adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego, imię, nazwisko,

 1. III. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Uczestnik biorąc udział w sprzedaży premiowej potwierdza, że zapoznał się z jego Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia,

 1. IV. złożenie oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem moich danych osobowych jest Eurocash FRANCZYZA z siedzibą w Komornikach pod adresem ul. Wiśniowa 11, 62-052 Poznań a moje dane będą przetwarzane w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w sprzedaży premiowej ,,Kumala kuma lato” oraz w celach związanych przedmiotowo z ww. sprzedażą, tj. w celach związanych z przyznawaniem nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w sprzedaży premiowej i otrzymania nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że Administrator danych powierzył przetwarzanie moich danych przedsiębiorcy działającym pod firmą Joanna Buś Laboratorium Artystyczne, z siedzibą w Warszawie, ul. Kołacińska 18c (kod 03-171), REGON 141992771, NIP 5381744176, w celu organizacji sprzedaży premiowej ,,Kumala kuma lato”.”

 1. V. złożenie oświadczenia o ukończeniu osiemnastego roku życia oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


  • 4.1 Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora Wykonawczego sprzedaży premiowej: Kumala kuma lato, z dopiskiem „sprzedaż premiowa Kumala kuma lato – reklamacja” lub mailowo na adres [email protected] wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Wykonawczy Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację.

  • 4.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, stosowne żądanie z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila „sprzedaż premiowa Kumala kuma lato – reklamacja”.

  • 4.3 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia sprzedaży premiowej, w tym rejestracji i naliczania punktów, mogą być pisemnie zgłaszane przez cały okres trwania sprzedaży premiowej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zakończenia sprzedaży premiowej na adres mailowy [email protected]  • 4.4 Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora Wykonawczego. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Wykonawczego w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej.  • 4.5 Rozpoznanie reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych nagrody jest uzależnione od spisania protokołu reklamacyjnego wraz z kurierem lub przedstawicielem poczty dostarczającym przesyłkę z nagrodą.  • 4.6 Pisemne reklamacje dotyczące nagród posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora należy zgłaszać w sposób określony w warunkach udzielonej gwarancji, bezpośrednio w punktach serwisowych określonych przez producenta lub dystrybutora.  • 4.7 Decyzja Organizatora Wykonawczego w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  • 4.8 Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • 5.1 Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z administratorem można skontaktować się przez adres email [email protected], telefonicznie pod numerem 61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  • 5.2 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email [email protected], telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  • 5.3 Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) organizacji sprzedaży premiowej, a w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby punktów, przekazania nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu sprzedaży premiowej;

b) obsługi reklamacji związanej ze sprzedażą premiową– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prawidłowej obsłudze reklamacji przez Administratora;

c) rozliczenia podatku – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.


  • 5.4 Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym.

  • 5.5 Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania sprzedaży premiowej oraz przez okres rozstrzygania reklamacji – w przypadku jej złożenia. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W pozostałym zakresie, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.  • 5.6 Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.  • 5.7 Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  • 5.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w sprzedaży premiowej. Bez podania danych udział w sprzedaży premiowej nie jest możliwy.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 6.1 W okresie trwania sprzedaży premiowej, treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora Wykonawczego oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.kumalakumalato.pl  • 6.2 Prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora Wykonawczego oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie informacje o sprzedaży premiowej dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.  • 6.3 W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  • 6.4 Poprzez zgłoszenie do sprzedaży premiowej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w Regulaminie.  • 6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne w tym w szczególności za działania poczty, firmy kurierskiej oraz ukryte wady nagród.  • 6.6 Interpretacji Regulaminu dokonuje wyłącznie Organizator. W przypadku wątpliwości co do uprawnień bądź obowiązków Uczestnika, zwraca się on z odpowiednim wnioskiem do Organizatora Wykonawczego na adres Joanna Buś Laboratorium Artystyczne, Warszawa, ul. Kołacińska 18c (kod 03-171)  • 6.7 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 14 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.kumalakumalato.pl oraz w siedzibie Organizatora.  • 6.8 Organizator oświadcza, że sprzedaż premiowa nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 847, z późn. zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Wzór tła
pobierz ebook Ikona ebooka
CMS
polecają Tomek Jakubiak
i Ewa Okrasa-Siniarska